top of page
Horizonte posible.jpg

Adriana CORA

:

. JPG

. TXT

. MOV

. STMT

 

 

 

Како социјални суштества, емитуваме знаци, примаме сигнали, дешифрираме, интерпретираме, комуницираме, во парадоксалниот опсег на екстремната изложеност на социјалните мрежи и апсолутната интроспекција што нè поврзува со уред, зад кој се криеме, за да комуницираме. .

Ја одземаме приватноста, ги споделуваме нашите најапсурдни секојдневни дела, информирајќи ги „сите“ дека правиме ова или она, и сме на ова или она место, чекајќи одобрување или потврдување на нашето постоење со едноставно „лајк“ и таму се одмараме... затоа што чувствуваме дека постоиме.

За да се вклопиме во ова општествено барање, ние исчезнуваме, нашата личност се распаѓа, нашиот идентитет исчезнува, во потрага по огледало се пикселираме себеси......

Discurrir, crear, creer, reciclar, vivir, una y mil veces, 

ciclos naturales, emergencia climática, 

conexión disfuncional hombre-naturaleza, 

repensar nuestro lugar desde la contemplación, activar la acción.

COMANDO NATURA

Serie (in) comunicados

Adriana CORA

A LA CARTE

bottom of page